Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

First8-4U

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie First8-4U haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan First8-4U heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met First8-4U zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van First8-4U.

1.3 , Opdrachtnemer: First8-4U, gevestigd aan Rosenburg 5 2352 XA te Leiderdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder KvK-nr 76899365, .

1.4 Docent/opleider/trainer: alle personen die beschikken over de kwalificaties benodigd voor het geven van de betreffende opleiding en deze geven in opdracht van opdrachtnemer, al dan niet op basis van overeenkomst.

1.5 Derden: in voorkomende gevallen kan First8-4U haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. First8-4U kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.6 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.7 Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door opdrachtnemer, zijnde EHBO- , reanimatie- en BHV-cursussen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, opdrachten aan, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met, First8-4U.

2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Ingeval één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden komen te vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleggen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 First8-4U behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, c.q. de verse die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met First8-4U.

2.5 Indien opdrachtgever / cursist een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft opdrachtgever / cursist het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Eventueel tot voor die datum reeds geleverde diensten zullen terstond gefactureerd worden. Deze factuur dient door opdrachtgever onverminderd te worden voldaan.

2.6 Blijft opdrachtgever / cursist gebruik maken van de producten of diensten van opdrachtnemer nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt opdrachtgever / cursist geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van First8-4U zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan First8-4U is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt First8-4U zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door First8-4U te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht First8-4U niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door First8-4U, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.3 Indien het een overeenkomst met een minderjarige betreft, is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.

3.4 Het inplannen van cursussen geschiedt in overleg tussen First8-4U en opdrachtgever.

3.5 Wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door First8-4U een aanvang is genomen, laat het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door First8-4U uitgebrachte offerte of overeenkomst, onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan First8-4U, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, .

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever een tussentijdse wijziging ontstaat van de opdracht of opdrachtuitvoering, zal First8-4U de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 First8-4U zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Hetgeen wil zeggen dat First8-4U niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van First8-4U hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. First8-4U is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt First8-4U zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, waarbij in het bijzonder hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing blijft.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met First8-4U overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom, zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging, aan First8-4U verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van First8-4U. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die First8-4U nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Indien First8-4U dit verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan First8-4U op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij een door First8-4U uit te voeren opdracht, is niet eerder toegestaan dan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van First8-4U.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 De offerte van First8-4U is opgemaakt op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie. In de offerte van First8-4U staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door First8-4U voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. 

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van First8-4U en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door First8-4U steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van het cursus/training/opleiding

9.3 Indien na deze vervaldag de factuur nog niet is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is deze aan First8-4U over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door First8-4U worden uitgesteld of geannuleerd, dit zonder dat First8-4U dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig gesteld kan worden. Dit ontslaat de klant van First8-4U echter niet van zijn of haar betaalplicht.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan First8-4U of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door First8-4U gemaakte en nog te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van een deelfactuur, dan is First8-4U gerechtigd direct het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van First8-4U plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is First8-4U gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het te laat voldane bedrag.

9.7 Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting, zal opdrachtnemer als volgt handelen:
– Op het moment dat de betalingstermijn met meer dan twee weken is overschreden, volgt een betalingsherinnering.
– Indien veertien dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting, volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
– Is er veertien dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting, dan besteedt opdrachtnemer het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau. Alle daardoor veroorzaakte bijkomende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10.Deelname
10.1 Deelname aan een cursus is pas definitief wanneer:
– Cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn / haar deelname aan de cursus.
– Het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, heeft opdrachtnemer het recht de cursist te weigeren. Dit ontslaat de oprdachtgever echter niet van de betaalverplichting.
– De cursist bij aanvang van de cursus de benodigde minimum leeftijd voor de betreffende cursus heeft.

10.2 Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door opdrachtnemer.

10.3 De docent/opleider/trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de cursus/opleiding/training wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 10.1 of 10.2, of indien opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus/opleiding/training heeft ontzegd. Opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende cursuslocatie blijvend verlaat.

ARTIKEL 11. ANNULERINGSVOORWAARDEN

11.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan First8-4U toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet kan worden afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Minimaal 4 weken voor aanvang:       geen annuleringskosten
  • Tussen 2 en 4 weken voor aanvang:   50 % van het factuurbedrag
  • Tussen 1 en 2 weken voor aanvang:    50 % van het factuurbedrag
  • Maximaal 1 week voor aanvang:         100 % van het factuurbedrag

11.2 Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd.

11.3 Indien een cursist na aanvang van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.

11.4 Indien een cursist na aanvang van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de cursus dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte cursusmaterialen.

11.5 Indien een cursist zonder bericht vooraf van dringende reden niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.

11.6 Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de cursus/ opleiding/training, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de cursus/opleiding/training en/of het opleidingsniveau en/of de persoon van de vervanger.

11.7 Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus/opleiding/training te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtnemer echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.

11.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende cursus/opleiding/training, in welk geval de opdrachtgever / cursist recht heeft op terugbetaling van het voor de cursus/opleiding/training aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

11.9 Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand.

11.10 Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

11.11 Eventuele terugbetalingen door opdrachtnemer worden binnen 14 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting  voldaan.

11.12 Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen op al onze overeenkomsten.

ARTIKEL 12. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

12.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht gegeven.

12.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht. Zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en met 1 maand opzegtermijn aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

13.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft First8-4U desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

13.3 First8-4U mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken indien ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. First8-4U houdt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 First8-4U en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cursist is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens First8-4U geleverde zaken en/of diensten.

14.2 Daarnaast is First8-4U nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op First8-4U rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

15.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door First8-4U voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van First8-4U. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van First8-4U. Op alle door First8-4U ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

15.2 Boeken, dvd’s en andere materialen die door cursist of opdrachtgever zijn afgenomen ter voorbereiding op de cursus, worden na betaling eigendom van cursist respectievelijk opdrachtgever.

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

16.1 First8-4U is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. First8-4U houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1 First8-4U behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Dergelijke uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan First8-4U.

17.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

17.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.